Adatvédelmi nyilatkozat

ÁSZF / adatvédelem

I. A Vásárló adatai

1. Alapfogalmak

Fogalmak

Törvény szerinti magyarázat

insitu.hu vonatkozásában

Személyes adat

Az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

Érintett neve, e-mail címe, postai címe, telefonszámai és egyéb internetes elérhetőségei.

Vásárló

Bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy.

A insitu.hu oldal felhasználója, azaz a vásároló.

Adatkezelő

Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja

1) Sombra Kft. (Székhelye: 2040, Budaörs, Panoráma utca 26.)

Adatfeldolgozó

Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi

1) Sombra Kft. (Székhelye: 2040, Budaörs, Panoráma utca 26.)

Hatóság

2011. évi CXII. törvényben meghatározott Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság.

2011. évi CXII. törvényben meghatározott Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság.

2. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a Vásárló megrendelését indokolt esetben visszautasítsa, így különösen valótlan, vagy hiányos adatok megadása, illetve a Rendszerrel, vagy a vásárlással történő bármilyen visszaélés esetén.

3. A Vásárló kijelenti, hogy adatai a valóságnak megfelelően kerültek megadásra a Rendszerben. Szolgáltató a neki megadott Személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. A Szolgáltató kizárja felelősségét a vásárlás során megadott téves, hibás vagy hamis adatok vagy e-mail cím megadásából eredő kárért, ugyanakkor az ezzel kapcsolatosan felmerülő kárának megtérítését követelheti a Vásárlótól. A Vásárló e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Vásárlót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta. A Szolgáltató a Vásárló által megadott adatoknak megfelelően felel a teljesítésért és a számla kiállításáért. A Vásárlónak bármikor lehetősége van adatait ellenőrizni és módosítani. A Szolgáltató jogosult törölni a nyilvánvalóan hibás vagy hamis adatokat, továbbá kétség esetén jogosult Vásárló valódiságát ellenőrizni.

4. A insitu.hu internetes oldalon található internetes tartalmak Vásárlóinak önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a Vásárlók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során közölt Személyes adataik felhasználásra kerüljenek. Az Adatkezelő a Vásárló adatait a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 2011. évi CXII. tv. 5 § (1) a) bekezdése alapján az érintett önkéntes hozzájárulása, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény szabályai szerint kezeli. Amennyiben a Szolgáltatás kapcsán jogvita merülhet fel, úgy a jogvita időtartamáig, illetve az igény elévüléséig tart az adatkezelés.

5. Amennyiben a Vásárló feliratkozik az "insitu hírlevelére", a Közvetítő saját döntése szerinti gyakorisággal hírlevelet küld neki. Az adatok ilyen célú felhasználását a Vásárló – leiratkozással – bármikor megtilthatja.

A Vásárló által megadott Személyes adatok kezelése tehát mindaddig fennmarad, amíg a Vásárló a szolgáltatásról - az adott Vásárlói névvel - ki nem iratkozik. A törlés időpontja a Vásárló kiiratkozásának (törlési igényének) beérkezésétől számított 10 munkanap. Jogellenes, megtévesztő Személyes adat használata esetén vagy a Vásárló által elkövetett bűncselekmény, illetve rendszer elleni támadás esetén az Adatkezelő jogosult a Vásárló regisztrációjának megszűnésével egyidejűleg adatait haladéktalanul törölni, ugyanakkor bűncselekmény gyanúja vagy polgári jogi felelősség gyanúja esetén jogosult a Személyes adatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára őrizni is. A Vásárló által megadott Személyes adatok - abban az esetben is, ha a Vásárló a szolgáltatásról nem iratkozik le - addig kezelhetőek a Társaság, mint Adatkezelő részéről, amíg a Vásárló írásban nem kéri azok kezelésének megszüntetését.

6. A szolgáltatás igénybevételével a Vásárló hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató az adatokat továbbíthassa egy szerződött futárszolgálatnak, aki a csomag kézbesítéséért felel.

A megadott Személyes adatokat az Adatkezelő a szolgáltatás nyújtástól eltérő célokra nem használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása - hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel - kizárólag a Vásárló előzetes hozzájárulása esetén lehetséges.

Adatkezelő semmilyen körülmények között nem gyűjt különleges adatokat, azaz olyan adatokat, amelyek faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre valamint büntetett előéletre vonatkoznak. Amennyiben az Adatkezelő tudomást szerez arról, hogy valamely érintett a 2011. évi CXII. törvény rendelkezései értelmében különleges adatként minősülő adatot helyezett el az adatbázisban, azt haladéktalanul törli, és jogosult az adott Felhasználó regisztrációját törölni.

7. A személyes adatokat kezelésével, tárolásával kapcsolatban a Szolgáltató és a Közvetítő az elvárható legnagyobb gondossággal jár el. Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. Az elvárható legnagyobb gondosság ellenére megvalósuló kivédhetetlen támadások által okozott esetleges károkért azonban a Szolgáltatót felelősség nem terheli.

Személyes adataik kezeléséről a Vásárlók SOMBRA Kft-től, mint Adatkezelőtől bármikor írásban, az Adatkezelő címére küldött ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott levélben, illetve a shop@insitu.hu címre küldött e-mailben tájékoztatást kérhetnek. E-mailben küldött tájékoztatáskérést az Adatkezelő csak akkor tekint hitelesnek, ha azt a Vásárló regisztrált e-mail címéről küldik. A tájékoztatáskérés kiterjedhet a Vásárlónak az adatkezelő által kezelt adataira, azok forrására, az Adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges adatfeldolgozók nevére és címére, az Adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint a Személyes adatoknak továbbítása esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg Vásárló adatait.

Az Adatkezeléssel kapcsolatos kérdésre Adatkezelő a kézhezvételtől számított legrövidebb időn, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban köteles tájékoztatást adni. E-mail esetében a kézhezvétel időpontjának az elküldést követő első munkanapot kell tekinteni.

8. A Vásárló jogorvoslati lehetőségeit az Infotv., valamint az 1959. évi IV. tv. (Ptk.) alapján bíróság előtt gyakorolhatja, továbbá bármilyen személyes adattal kapcsolatos kérdésben kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét is (1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.).

Bármilyen Adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel ezen túlmenően kereshetők az Adatkezelő munkatársai is a shop@insitu.hu e-mail címen.

9.  Jelen Szabályzat hatálya kiterjed az Adatkezelőre - beleértve annak valamennyi alkalmazottját -, és valamennyi olyan adatra, amelyet a tevékenysége során megszerzett és kezelt.


II. Adatbeviteli hibák kijavításának lehetőségei

A személyes adatok az adott mezőbe kattintással szabadon módosíthatók, egészen a „Fizetés” gombra kattintásig,  miután a korábban bevitt adatok már nem módosíthatók, viszont a „Mégsem” gomba kattintva megszakítható a vásárlási folyamat.

Amennyiben a megadott e-mail/ telefonszám/ posta cím helytelen kérem vegye fel a kapcsolatot a munkaársainkkal az adatok javítása és a kézbesítés pontossága érdekében a webshop@insitu.hu-címen. A hibásan megadott adatok miatti sikertelen kézbesítésért az Insitu nem vállal felelősséget.

Az általad megadott adatokat az insitu webshop kizárólag a megrendelés teljesítése, a rendelési feltételek későbbi bizonyítása, illetve hírlevél küldése céljából tárolja. Adataidat harmadik fél részére nem adjuk át.

Figyelembe vett jogszabályok:

- Az 1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről rendelkezéseit,
- A hírközlésről szóló 2001. évi XL. törvény VIII. fejezetében foglalt rendelkezéseket, a hírközlési szolgáltató adatkezelésének különös feltételeiről, a hírközlési szolgáltatások adatbiztonságáról,
- Az elektronikus kereskedelemről szóló 2001. óvi CVIII. Törvényt, a Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesületének a tartalomszolgáltatásra vonatkozó működési, etikai és eljárási szabályzatát.

Fogalommeghatározások:

1) személyes adat:
    a meghatározott természetes személlyel (a továbbiakban: "látogató", "ügyfél") kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, a látogatóra vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata a látogatóval helyreállítható;
2) különleges adat:
    a faji eredetre, a nemzeti, nemzetiségi és etnikai hovatartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más meggyőződésre, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre, valamint a büntetett előéletre vonatkozó személyes adatok;
3) adatkezelés:
    az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatok gyűjtése, felvétele, tárolása, feldolgozása, törlése és bármilyen hasznosítása (ideértve a továbbítást és a nyilvánosságra hozatalt). Adatkezelésnek számít az adatok megváltoztatása és további felhasználásuk megakadályozása is;
4) adatfeldolgozás:
    az adatkezelési műveletek, technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől.
5) adattovábbítás:
    valamely adat hozzáférhetővé tétele meghatározott harmadik személy számára;
6) nyilvánosságra hozatal:
    valamely adat hozzáférhetővé tétele bárki számára;
7) adatkezelő:
    az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely a személyes adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, illetőleg a végrehajtással adatfeldolgozót bíz meg. Kötelező adatkezelés esetén az adatkezelés célját és feltételeit, valamint az adatkezelőt az adatkezelést elrendelő törvény vagy önkormányzati rendelet határozza meg;
8) adatfeldolgozó:
    az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi;
i) adattörlés:
az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges.

Adataid kezelésekor a Személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII törvénynek megfelelően járunk el. Az információs önrendelkezési jog érvényesítése végett az insitu webshop a személyes adatokat kizárólag az érintett hozzájárulásával tárolja és dolgozza fel adatállományaiban. Az insitu webshop a hozzájárulást megadottnak tekinti, ha a látogató a regisztrációs adatokat kitölti, és az "Elfogad" gombra kattint. A személyes adatokat harmadik fél számára nem adjuk ki.
Figyelemmel arra, hogy az adatszolgáltatás önkéntes, neved és címed felhasználását addig folyamatosnak tekintjük, amíg írásban nem kéred azok törlését.

Az insitu webshop automatikusan gyűjt információkat egyes oldalainak látogatottságáról, a látogatások számáról és gyakoriságáról. Ezek az információk kizárólag összevontan, egyének szerint nem azonosítható módon kerülnek feldolgozásra, és statisztikai célokat szolgálnak. A kollektív adatok elemzése segítséget nyújt a látogatók érdeklődésének felméréséhez, a szolgáltatások igény szerinti fejlesztéséhez.

Habár az insitu webshop minden erőfeszítést megtesz a személyes adatok védelmében, a technika jelen állása mellett mégsem szavatolhatja az Interneten keresztül történő adatátvitel, a részére küldött, vagy oldalairól lehívott adatok teljes biztonságát. Amennyiben a felhasználó önkéntesen személyes adatokat küld az Interneten keresztül, tudomással kell bírnia arról, hogy az adatokat arra illetéktelen személyek is kifürkészhetik, amelyért az insitu webshop felelősséget nem vállal.

Az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult: Sombra Kft.

Az adatkezelés időtartama: az érintett kérésére történő törlésig.

Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-71962/2014

Az adatokat nem a 2011. évi CXII. törvény,az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 6. § (5) bekezdése alapján kezeljük. Az adatokat csak is és kizárólag a fent megnevezett adatkezelő ismerheti meg, az adatokhoz senki másnak nincs hozzáférése, azokat harmadik személynek nem adjuk át. 

 
Vissza
 Copyright © 2018 insitu. Powered by insitu team